Výzva na účasť
pre Odštepný závod Rožňava

Lis na balíky sena a senáže (2 kópie)

VÝZVA


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v on-line výberovom konaní na predmet jednoduchej zákazky Lis na balíky sena a senáže (2 kópie) v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazka je obstarávaná prostredníctvom systému PROEBIZ.
Uvedené výberové konanie zo strany uchádzača je jednokolové predkladanie ponuky bez realizácie samostatného Aukčného kola (E-aukcie).

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete TU.

Pri vyplnení Prihlášky si zvolíte prístupové meno a heslo. Následne, po odoslaní prihlášky, Vám systém pošle unikátny desaťmiestny kľúč. S týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do eAukčnej siene na adrese https://lesysr.proebiz.com.

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Odštepný závod Rožňava
Jovická 2
048 01 Rožňava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Martina Manková
telefón: +421 918 335 894
e-mail: martina.mankova@lesy.sk

2. Predmet zákazky
P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Celková cenaks1.00


3. Miesto dodania predmetu zákazky
Odštepný závod Rožňava
Jovická 2
048 01 Rožňava

4. Podrobný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je obstaranie lisu na balíky sena a senáže pre OZ Rožňava.
Špecifikácia lisu na balíky sena a senáže:
- pevná lisovacia komora vybavená lisovacími valcami, prípadne kombinácia valcov a priečkového dopravníka
- určený na výrobu sena a senáže s viazaním do siete
- priemer balíka 120 do 135 cm,
- pracovný záber zberacieho ústrojenstva minimálne 2,00 m,
- možnosť nastavenia tlaku počas lisovania (vysokotlaký),
- rezacie ústrojenstvo, počet rezacích nožov do 15,
- prítlačný rozvrstvovací valec nad zberačom
- mechanizmus proti upchatiu zberača
- automatické mazanie reťazí,
- balíkovacia rampa – mechanický vyhadzovač balíkov
- brzdený,
- spojovací kardanový hriadeľ so spojkou na pripojenie k zadnému vývodovému hriadeľu traktora, počet otáčok vývodového hriadeľa 540 ot./min.
- záves nastaviteľný s možnosťou pripojenia do horného, alebo dolného závesu traktora
- pneumatiky nízkotlaké, šírka min 450mm
- elektronické ovládanie lisu pomocou ovládacieho monitora z kabíny traktora
- 1ks náhradnej plnohodnotnej baliacej siete adekvátnej šírky


Súčasťou predmetu obstarania (lis na balíky sena a senáže) je:

a. Povinná výbava podľa Vyhlášky č. 134/2018 Z. z. MDPaT SR:
• Najmenej jeden zakladací klin
• Označenie pre pomalé vozidlá
• Označenie s najvyššou povolenou rýchlosťou

b. Dokumentácia v slovenskom alebo v českom jazyku
• certifikát stroja platný v krajinách EU (vyhlásenie o zhode) v platnom znení v slovenskom jazyku alebo úradne preložené
• legalizácia pohybu po verejných komunikáciách v SR (kompletné technické osvedčenie vozidla)
• technologický postup prác
• návod na obsluhu
• návod na opravy a údržby, v prípade potreby základné obslužné náradie a najnutnejšie náhradné diely
• zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách
• katalóg náhradných dielov
• mazací plán
c. Zaškolenie obsluhy na dodávaný stroj v trvaní minimálne 4 hodiny vrátane praktického zácviku o čom bude spísaný písomný záznam
5. Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Typ zmluvy
Kúpna zmluva

7. Trvanie zmluvy
V rozsahu pôsobnosti Obchodného zákonníka.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH a najskorší termín dodania.
Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto informáciu uviesť vo svojej ponuke.

9. Podmienky účasti
- Uchádzač má oprávneie dodávať poskytovať službu podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ZVO), (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
- Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO.
- OBSAH PONUKY: -čestné výhlásenie uchádzača s uvedenými identifikačnými údajmi a podpisom (viď príloha č. 1),
-doplnený a podpísaný návrh Kúpnej zmluvy (viď príloha č.2).
Výzva na účasť
pre Odštepný závod Rožňava

Lis na balíky sena a senáže (2 kópie)

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie uchádzača.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Príloha č. 2 - Kúpna zmluva.docx

Výzva na účasť
pre Odštepný závod Rožňava

Lis na balíky sena a senáže (2 kópie)

LEHOTA NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK


Predkladanie ponúk
Od 20.07.2021 10:00 do 30.07.2021 10:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre vloženie podmienok účasti a cenových ponúk. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť, alebo inak upraviť.

Otváranie ponúk
Od 30.07.2021 10:00 do 30.07.2021 11:00 prebehne Otváranie ponúk, ktoré slúži na otvorenie a kontrolu podmienok účasti a cenových ponúk. Verejný obstarávateľ prijme najvýhodnejšiu cenovú ponuku spôsobom podľa súťažných podmienok a prijatie oznámi vybranému účastníkovi súťaže.
Výzva na účasť
pre Odštepný závod Rožňava

Lis na balíky sena a senáže (2 kópie)

NÁVOD A PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora v časti Houston=support pod položkou Nastavenie cookies.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do dopytu uchádzač v sekcii „Výzva“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky, ani špeciálne znaky. Prihlasovacie údaje je potrebné si zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Výzva“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom dopytu (začiatkom je kolo Predkladanie ponúk). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza v časti „Výzva“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až o 1 minútu.

Predkladanie ponúk slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola – čas predkladania ponúk. V tomto kole uchádzač zadá vstupnú ponuku, prípadne potrebné prílohy. Uchádzač vidí iba svoju ponuku.
Predkladanie ponúk je jednokolové, bez realizácie samostatného Aukčného kola(E-aukcie).

Kolo Otváranie ponúk slúži na otvorenie a kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa (administrátora). Po začatí tohto kola už uchádzač nemôže svoju ponuku vytvoriť, doplniť, zmeniť alebo vziať späť.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.