Výzva na účasť
pre Organizačná zložka OZ Šariš

Vykonávanie geodetických prác na OZ Šariš na rok 2022

VÝZVA


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v on-line výberovom konaní na predmet jednoduchej zákazky Vykonávanie geodetických prác na OZ Šariš na rok 2022 v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazka je obstarávaná prostredníctvom systému PROEBIZ.
Uvedené výberové konanie zo strany uchádzača je jednokolové predkladanie ponuky bez realizácie samostatného Aukčného kola (E-aukcie).

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete TU.

Pri vyplnení Prihlášky si zvolíte prístupové meno a heslo. Následne, po odoslaní prihlášky, Vám systém pošle unikátny desaťmiestny kľúč. S týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do eAukčnej siene na adrese https://lesysr.proebiz.com.

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Organizačná zložka OZ Šariš
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba:Vertal Jozef
telefón: +421 918 335 210
e-mail: jozef.vertal@lesy.sk

2. Predmet zákazky
P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Vykonávanie geodetických prác na OZ Šariš na rok 2022celok1.00

V "CENOVEJ PONUKE" -Príloha č.1 k tejto súťaži, musí uchádzač vyplniť ceny v €/MJ všetkých položiek, pričom riadok "Spolu"(dopočítaný automaticky) predstavuje celkovú cenu bez DPH. V spodnej časti cenovej ponuky je potrebné doplniť aj údaje o uchádzačovi, ktoré potvrdí svojím podpisom.
Vyhodnocovacím kritériom súťaže je najnižšia cena, preto úspešným sa stane uchádzač, ktorého cena celkom bez DPH (z cenovej ponuky) bude najnižšia.


3. Miesto dodania predmetu zákazky
Organizačná zložka OZ Šariš
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov

4. Podrobný opis predmetu zákazky
Je uvedený v prílohe.

5. Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Typ zmluvy
Zmluva o poskytovaní služieb

7. Trvanie zmluvy
Uvedené v Zmluve o poskytovaní služieb

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR € bez DPH.
Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto informáciu uviesť vo svojej ponuke.

9. Podmienky účasti
Uchádzač elektronicky do príloh predloží:
- výpis z obchodného / živostenského registra
-cenová ponuka (súbor typu .xls)- príloha č.1
-čestné vyhlásenie uchádzača - príloha č.2
-výpis z obchodného / živostenského registra a osobitné oprávnenie na vykonávanie geodetických prác..
Výzva na účasť
pre Organizačná zložka OZ Šariš

Vykonávanie geodetických prác na OZ Šariš na rok 2022

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Príloha č. 3 - Zmluva o poskytovaní služieb.docx

3. Príloha výzvy na účasť - Príloha_č.4_Cenová_ponuka_OZ_Saris.xlsx

Výzva na účasť
pre Organizačná zložka OZ Šariš

Vykonávanie geodetických prác na OZ Šariš na rok 2022

LEHOTA NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK


Predkladanie ponúk
Od 28.07.2022 12:00 do 08.08.2022 09:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre vloženie podmienok účasti a cenových ponúk. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť, alebo inak upraviť.

Otváranie ponúk
Od 08.08.2022 09:00 do 09.08.2022 09:00 prebehne Otváranie ponúk, ktoré slúži na otvorenie a kontrolu podmienok účasti a cenových ponúk. Verejný obstarávateľ prijme najvýhodnejšiu cenovú ponuku spôsobom podľa súťažných podmienok a prijatie oznámi vybranému účastníkovi súťaže.
Výzva na účasť
pre Organizačná zložka OZ Šariš

Vykonávanie geodetických prác na OZ Šariš na rok 2022

NÁVOD A PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora v časti Houston=support pod položkou Nastavenie cookies.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do dopytu uchádzač v sekcii „Výzva“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky, ani špeciálne znaky. Prihlasovacie údaje je potrebné si zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Výzva“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom dopytu (začiatkom je kolo Predkladanie ponúk). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza v časti „Výzva“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až o 1 minútu.

Predkladanie ponúk slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola – čas predkladania ponúk. V tomto kole uchádzač zadá vstupnú ponuku, prípadne potrebné prílohy. Uchádzač vidí iba svoju ponuku.
Predkladanie ponúk je jednokolové, bez realizácie samostatného Aukčného kola(E-aukcie).

Kolo Otváranie ponúk slúži na otvorenie a kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa (administrátora). Po začatí tohto kola už uchádzač nemôže svoju ponuku vytvoriť, doplniť, zmeniť alebo vziať späť.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.