Výzva na účasť
pre Odštepný závod lesnej techniky

Oprava elektroinštalácie dielní RSLT Bánovce nad Bebravou

VÝZVA


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v on-line výberovom konaní na predmet jednoduchej zákazky Oprava elektroinštalácie dielní RSLT Bánovce nad Bebravou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazka je obstarávaná prostredníctvom systému PROEBIZ. Uvedené výberové konanie zo strany uchádzača je jednokolové predkladanie ponuky bez realizácie samostatného Aukčného kola (E-aukcie).

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete TU.

Pri vyplnení Prihlášky si zvolíte prístupové meno a heslo. Následne, po odoslaní prihlášky, Vám systém pošle unikátny desaťmiestny kľúč. S týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do eAukčnej siene na adrese https://lesysr.proebiz.com.

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Odštepný závod lesnej techniky
Mičinská 33
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba:Radoslav Hronček
telefón: +421918333886
e-mail: radoslav.hroncek@lesy.sk

2. Predmet zákazky
P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Celková cena predmetu zákazky bez DPH

Bližšia špecifikácia položky:
Oprava elektroinštalácie dielní RSLT Bánovce nad Bebravou podľa výkazu v prílohe

Prílohy:
[ Výkaz_výmer_dielne_Bánovce_nad_Bebravou.xls ]
celok1.003. Miesto dodania predmetu zákazky
RSLT Bánovce nad Bebravou, Partizánska 71, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Oprava elektroinštalácie – výkaz materiálu je v prílohe

Súčasťou prác musí byť kladná revízna správa na vykonané práce a dodaný materiál

Pre vypracovanie relevantnej cenovej ponuky je vhodná obhliadka priamo na mieste realizácie. Kontaktná osoba: Ing. Bencel, tel. číslo: 0918 333 501.

5. Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Typ zmluvy
Objednávka

7. Trvanie zmluvy
Uvedie sa v objednávke

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH a termín dodania (v kalendárnych dňoch).
Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto informáciu uviesť vo svojej ponuke.

9. Podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky

9.1 Uchádzač má oprávnenie poskytovať službu/tovar/uskutočňovať práce podľa § 32 ods. 1 písm. e),(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie danej služby.

9.2 Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona.

10. Obsah ponuky
Uchádzač elektronicky do príloh predloží:
- vyplnený a podpísaný návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č. 1,
- vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - Príloha č. 2,


UPOZORNENIE:
Cenová ponuka musí obsahovať popis použitého materiálu, termín dodávky
Všetky práce musia spĺňať v súčasnosti platnú legislatívu v príslušnom obore.

11. Ostatné
11.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.

11.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť konanie v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

11.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak zmluvné podmienky nebudú v súlade s priloženou zmluvou o dielo verejného obstarávateľa.

11.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorého celková cena za poskytnutie predmetu zákazky uvedená v ponuke prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa na požadovaný predmet zákazky, t.j. 8 000 € bez DPH.

11.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

11.6 V zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

11.7 V prípade, že v predložených podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA
štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, š.p.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ako verejný obstarávateľ zaviedol systém manažérstva proti korupcii v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy STN ISO 37001:2019 a v súlade s Protikorupčným programom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „Protikorupčný program“) .

Protikorupčný program a Protikorupčná politika LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik sú zverejnené na https://www.lesy.sk/lesy/o-nas/rezortny-protikorupcny-program/.

V súvislosti s plnením protikorupčných opatrení LESOV SR, š.p., verejný obstarávateľ upozorňuje na práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa predmetného verejného obstarávania:
1. Osoby zúčastňujúce sa predmetného verejného obstarávania, ktoré sa hodnoverným spôsobom dozvedia, že bol v procese verejného obstarávania spáchaný trestný čin prijímania úplatku, podplácania, alebo nepriamej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon), majú povinnosť túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní.
2. Štátny podnik umožňuje zamestnancom, partnerom a tretím stranám oznamovať v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky, uskutočnenú alebo predpokladanú korupciu alebo porušenie pravidiel protikorupčnej politiky alebo porušenia predpisov systému manažérstva proti korupcii, pri zachovaní dôvernosti a totožnosti oznamovateľa a jeho ochrany pred odvetnými opatreniami.
3. Záujemca/uchádzač je oprávnený nahlásiť podozrenie, alebo skutočnú korupciu, alebo narušenie protikorupčných riadiacich činností verejnému obstarávateľovi, a to predstaviteľovi pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel:
Tel. č. : +421 48 4344258
e-mail: korupcia@lesy.sk
4. Podozrenia z korupcie môže záujemca/uchádzač oznamovať aj na Antikorupčnej linke Úradu vlády Slovenskej republiky bezplatne, a to na telefónnom čísle 0800 111 001, počas pracovných dni od 08:30 do 12:00 hod. alebo e-mailom na adresu bpk@vlada.gov.sk.
Výzva na účasť
pre Odštepný závod lesnej techniky

Oprava elektroinštalácie dielní RSLT Bánovce nad Bebravou

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Príloha_č.1_-_Návrh_na_plnenie_kritérií.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Príloha_č._2_-_Čestné_vyhlásenie.docx

Výzva na účasť
pre Odštepný závod lesnej techniky

Oprava elektroinštalácie dielní RSLT Bánovce nad Bebravou

LEHOTA NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK


Predkladanie ponúk
Od 13.07.2021 12:30 do 26.07.2021 12:30 bude sprístupnený e-aukčný portál pre vloženie podmienok účasti a cenových ponúk. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť, alebo inak upraviť.

Otváranie ponúk
Od 26.07.2021 12:30 do 27.07.2021 12:30 prebehne Otváranie ponúk, ktoré slúži na otvorenie a kontrolu podmienok účasti a cenových ponúk. Verejný obstarávateľ prijme najvýhodnejšiu ponuku spôsobom podľa súťažných podmienok a prijatie oznámi vybranému účastníkovi súťaže v lehote do troch pracovných dní.
Výzva na účasť
pre Odštepný závod lesnej techniky

Oprava elektroinštalácie dielní RSLT Bánovce nad Bebravou

MULTIKRITERIÁLNE HODNOTENIE


Pre multikriteriálne vyhodnotenie poradia účastníkov vo výberovom konaní sú použité nasledujúce vzorce:

a) v prípade, že najvýhodnejšia ponuka = najnižšia hodnota
najlepšia ponuka * váha (%)
ponuka uchádzača


b) v prípade, že najvýhodnejšia ponuka = najvyššia hodnota
ponuka uchádzača * váha (%)
najlepšia ponukaDo multikriteriálneho hodnotenia budú zahrnuté tieto kritériá:

VÁHAPOVAHA

V prípade, že v kritériu s klesajúcou povahou účastník zadá takú ponuku, ktorej výsledkom bude ponuka s nulovou hodnotou, potom táto ponuka nebude systémom prijatá. Účastník bude na túto skutočnosť upozornený.

Výzva na účasť
pre Odštepný závod lesnej techniky

Oprava elektroinštalácie dielní RSLT Bánovce nad Bebravou

NÁVOD A PRAVIDLÁ


>PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 9.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora v časti Houston=support pod položkou Nastavenie cookies.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do dopytu uchádzač v sekcii „Výzva“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky, ani špeciálne znaky. Prihlasovacie údaje je potrebné si zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Výzva“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom dopytu (začiatkom je kolo Predkladanie ponúk). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza v časti „Výzva“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až o 1 minútu.

Predkladanie ponúk slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje, uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto kole uchádzač zadá vstupnú ponuku, prípadne potrebné prílohy. Uchádzač vidí iba svoju ponuku. Predkladanie ponúk je jednokolové, bez realizácie samostatného Aukčného kola (E-aukcie).

Kolo Otváranie ponúk slúži na otvorenie a kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa (administrátora). Po začatí tohto kola už uchádzač nemôže svoju ponuku vytvoriť, doplniť, zmeniť alebo vziať späť.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.